ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และนักศึกษาทุนโครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Download โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง Download โครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

โฆษณา

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการประชุม มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น มาประกาศเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น   ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประประกาศขึ้นบัญชี_2กาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 มาประกาศขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 8 ราย โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลด ประกาศขึ้นบัญชี_Teacher2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครตามแบบที่กำหนด ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ https://rbprovincial.blogspot.com และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันอังคารที่ ๙ – วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์

supervision

ประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ

Provil0221สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาเช่า 5 ปี ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ 1,485,000.00 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ ศธจ.ราชบุรี

การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Download ประกาศรับสมัครคัดเลือก ทุนภาษาต่างประเทศที่สองProvil05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 Download ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
S__3506203

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

  • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 Download เอกสาร
  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด